ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 47

ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 47

Door: | 29-04-2021

En dat dit alleen mogelijk was als ontwerpend
onderzoek vanaf de start van de planvorming
een sturende rol kreeg in het project.
Het proces is in dit project bijzonder verlopen.
Als basis was er de planstudie en een aantal
voorlopige ontwerpen van een drietal bruggen.
De winnaar van de aanbesteding (combinatie
i-Lent) had in hun aanbieding een interactieve
methodiek opgenomen voor het verdere
verloop van het ontwerpproces.
In de vraagspecificaties was een aantal
mijlpalen voorgeschreven zoals het opstellen
van een Plan van Aanpak Ruimtelijke Kwaliteit
en de Visie op de Ruimtelijke Kwaliteit. Deze
documenten werden opgesteld door de
opdrachtnemer. Voor beide onderdelen gold
dat het kwaliteitsteam de plannen moest
accorderen en het College van B&W hierover
informeren.

Ruimtelijk Inrichtingsplan
Het college heeft deze documenten formeel
vastgesteld. Met deze onderdelen als basis
werd door de aannemer het Ruimtelijk
Inrichtingsplan vervaardigd waarin alle
landschappelijke en bouwkundige onderdelen
worden benoemd. Vervolgens werden in
het tweewekelijkse driehoeksoverleg de
vervolgontwerpen aan de orde gesteld volgens
het iteratieve systeem van de aannemer.
Bij dit overleg waren zowel de opdrachtgever
als de opdrachtnemer vertegenwoordigd
door de ruimtelijke ontwerpers, de technische
ontwerpers en de managers. Zodoende
was de integrale methodiek van ontwerpen
gegarandeerd.

De discussies leiden dikwijls tot aanpassingen
van de diverse ontwerpen. Het probleem
was daarbij wel dat de ingenieursbureaus die
namens de opdrachtnemer de constructie en
de detaillering verzorgden niet altijd aan de
discussies deelnamen met als gevolg dat er
in een aantal gevallen veel extra werk moest
worden verricht.

Vervolgontwikkelingen
Nu de publieke werken – drie nieuw bruggen,
een kade en de nieuwe nevengeul met haar
oevers – hun afronding hebben bereikt, heeft
de stad bezit genomen van het Rivierpark. Het
wemelt er van het leven. Sporters, bootjes,
zonaanbidders en natuurliefhebbers vinden
hun weg aan de Spiegelwaal. ’s Avonds zijn
er toneelvoorstellingen op de nieuwe kade,
de Lentse Warande. Niet zo gek, want waar in

het binnenland vind je een plek waar stad en
landschap elkaar zo dicht raken?
In de gebieden rondom het Rivierpark is
de stad al volop bezig nieuwe woningen te
bouwen. Op de zuidoever worden zowel
appartementen als stadswoningen gebouwd
aan het Waalfront. Voor de noordoever is
de gemeente druk met stedenbouwkundige
plannen. Er is gekozen voor een meer
organische en flexibele ontwikkeling van de
ontwikkelgebieden rondom de Waal, waarbij
de reeds aanwezige kwaliteiten in het gebied
benut worden om de bekendheid en de
toegankelijkheid van het gebied te vergroten.
Door tijdelijke activiteiten op bepaalde plekken
te stimuleren als opmaat voor een structuur
waarin permanent programma’s zich kunnen
nestelen, raken burgers meer betrokken bij de
ontwikkelingen.

WateRveiligheid is
aangegRepen om een
integRale stedelijke
ontWikkeling op gang
te bRengen

76

47 ArchitectuurNL

44-45-46-47_waalsprong.indd 47 23-01-17 11:26

Gerelateerd