ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 25

ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 25

Door: | 29-04-2021

basis adds ANL-2016.indd 1 27-01-16 14:26

Tijdens de BouwBeurs interviewt Frans Reichardt kopstukken,
fabrikanten en ondernemers uit de bouwbranche. Dit gebeurt
allemaal live, op de beursvloer. Dus ook jij kunt hierbij zijn!

Meer informatie: www.aannemervak.nl/bouwbeurs-nieuwscafe

INFORMATIEBRON VOOR DE TOTALE ONDERHOUDSMARKT

DECEMBER 2018 ∙ JAARGANG 120 ∙ WWW.SCHILDERSVAK.NL

SCHILDERSBLAD
12

IN BEELD

STERREWACHT
IN LEIDEN
STRAALT WEER
MANAGEMENT

Henk den Boer
roerganger
OnderhoudNL

ALGEMEEN

Polman wint
met ‘Tuinzaal’
SchildersVakprijs

TECHNIEK

Tiende
Trimetal
Vakdagen

01_cover.indd 1 30-11-18 09:33

Fabriek voor duurzame
bouw biedt nieuwe kansen

Vakblad voor ondernemende bouwers december 2018 – jaargang 29

01_cover.indd 1 26-11-18 13:04

B
O

U
W

W
E

R
E

L
D

1
2

2
0

18
V

A
K

B
L

A
D

O
V

E
R

B
O

U
W

T
E

C
H

N
IE

K

// BOUWWERELD.NL

122018
VAKBLAD OVER

BOUWTECHNIEK

// PAGINA 24

// STATE OF THE ART Gerechtsgebouw Breda met gescheiden trapeziumvormige volumes // NIEUWBOUW Parkachtige overkluizing over de A12
// NIEUWBOUW Vloeiende luifelconstructie als waterval aan gevel // TRANS FORMATIE KPN-locatie Den Haag omgebouwd tot woon/werkgebied
// PRODUCT Drukvaste steenwol als waterbu er op groendak // NIEUWBOUW Regiokantoor Natuurmonumenten met schil van glasschuimbeton

01_cover.indd 1 30-11-18 13:37

6/18

DELTAWERK // + INTERVIEW
CIVIC ARCHITECTS + DESIGN
VAN VISSER & MEIJWAARD +
FENIXLOODS I + SANITAIR
DESIGN + BIOKLIMATISCHE
ARCHITECTUUR + INTERVIEW
STUDIO RAP + HERGEBRUIK
JONGERIUS UTRECHT + PURE
RUBENS + BIODYNAMISCHE
VERLICHTING + MVRDV 25!ARC

H
IT

E
C

T
U

U
R

N
L

|

6
/1

8
D

E
W

E
R

E
L

D
V

A
N

D
E

A
R

C
H

IT
E

C
T

|

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
U

R
.N

L
D

E
W

E
R

E
L

D
V

A
N

D
E

A
R

C
H

IT
E

C
T

|

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
U

R
.N

L
D

E
W

E
R

E
L

D
V

A
N

D
E

A
R

C
H

IT
E

C
T

|

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
U

R
.N

L

www.installatie.nl

en sanitair
installatie

56e jaargang • december 2018 • nummer 10

PVT-panelen | Fabriek van prefab pagina 14 | TopLine-soap pagina 18 | Trends in toestelonderhoud pagina 22
Showroom Tortu pagina 40 | De beste praktijkbegeleiders pagina 44 | Weg met werkdruk pagina 52

05_cover.indd 1 03-12-18 16:47

Meer nieuws?

Ontvang de gratis nieuwsbrief
Ga naar: schildersvak.nl/nieuwsbrief

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Dé perfecte
ondergrond

De 100% ecologische verfreiniger,
allesreiniger en ontvetter

www.chemtec.nl

DE GROENE VERVANGER
VOOR AMMONIA

100%
ECOLOGI

SCH

Cijfers ‘onverzekerde’
zzp’ers kloppen niet
GRONINGEN p Veel meer zelfstandigen bouwen een pensioen op dan over het algemeen wordt gedacht. Dat
blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van stichting ZZP Nederland en PZO (Platform Zelfstan-
dige Ondernemers).

Meerdere politieke krach-ten dringen er bij minister Koolmees op aan om een
verplichte aov in te stellen voor alle
zzp’ers. Dit in de veronderstelling
dat 80 procent van hen niet verze-
kerd is. Dit percentage is gebaseerd
op een definitie van het CBS, die
uitgaat van 1,4 miljoen zzp’ers in
Nederland. In werkelijkheid zijn er
volgens de belangenorganisaties on-
geveer 700.000 echte zelfstandigen.
Ze spreken over zzp’ers wanneer ze
hun inkomen volledig uit hun on-
derneming halen.

Deze zelfstandigen blijken wel
degelijk voor hun oude dag te zor-

gen. 58 procent van de ondervraag-
de zelfstandigen bouwt op dit mo-
ment vermogen op voor later. Onder
fulltime zelfstandigen is dit zelfs 64
procent.

Zelfstandigen bouwen op ver-
schillende manieren vermogen op
voor later. Sparen en hypotheek af-
lossen zijn de meest voorkomende
manieren. Lijfrentes, beleggen, of
het zzp-pensioen zijn andere voor-

komende manieren. Daarnaast geeft
56 procent aan dat ze eerder in loon-
dienst ook al pensioen hebben op-
gebouwd.

Ook op arbeidsongeschiktheid
en op de kosten bij overlijden zijn
veel zzp’ers voorbereid. Zo legt 39
procent zelf geld opzij om het risico
op niet kunnen werken te dekken.
Ruim een kwart van de zelfstandi-
gen (26 procent) heeft hiervoor een
verzekering afgesloten. Daarnaast
heeft 37 procent van de ondervraag-
den een overlijdensrisicoverzeke-
ring afgesloten.

Organisator van de Gulden Feniks is
het ‘Platform voor transformatie en
renovatie’ NRP, waar ook verschil-
lende vastgoedonderhoudsbedrij-
ven als partner aan verbonden zijn.
De prijs is ingesteld om inspiratie te
bieden aan de bouw. Er is veel meer
bestaand vastgoed dan ooit nieuw
gebouwd zal worden. Onze woning-
vraag, energieopgave en klimaat-
opgave zijn alleen haalbaar als we

de bestaande gebouwen gebruiken,
vindt de NRP. Iedereen kan projec-
ten voor de Gulden Feniks inzenden.
Dat kan nu in drie categorieën: Een
gebouw, een complex van gebouwen
en een complete gebiedsontwikke-
ling. Een ‘wildcard’ kan worden uit-
gereikt aan een project waar met een
lage investering een grote impact is
bereikt. Informatie en inschrijven op
www.nrpguldenfeniks.nl.

HENGELO p ROC van Twente, de Bouwschool Twente en Schilders-
vakopleiding Hengelo hebben een huurovereenkomst getekend voor
de komende tien jaar in het Techniekhuis Twente. In de voormalige
Storkfabrieken in Hengelo komt een opleidingscluster.

In het Techniekhuis worden de
praktijklessen van alle soorten
bouw- en techniekopleidingen ge-
concentreerd. Voor ROC-scholieren,
maar ook voor zij-instromers, vmbo-
scholieren en vakvolwassen werk-
nemers die bijscholing willen. En
in een breed palet: metselaars naast
meubelmakers en elektriciens naast
interieurontwerpers.
Leerlingen van verschillende op-
leidingen kunnen op deze manier
beter samen aan projecten werken,

waardoor ze meteen leren hoe dat
op een echte bouwplaats werkt.
Trudy Vos, directeur van het ROC:
‘Leerlingen krijgen hier een heel
brede kijk op het vak. En ze kunnen
makkelijker overstappen naar een
andere bouw- of techniekopleiding.
Ze zijn zó jong als ze een keuze moe-
ten maken, het is helemaal niet gek
dat ze tijdens de opleiding een an-
dere richting op willen.’

Twente krijgt techniekhuis Industriecoatings
worden duurder
PITTSBURGH (VS) p De prijs
van coatings voor de industrie
van marktleider PPG wordt per
1 januari 2019 wereldwijd met
10 procent verhoogd, meldt
Coatings World. Dat maakte de
Amerikaanse multinational on-
langs bekend. De oorzaak is de
‘ongewone kostendruk in grond-
stoffen, vrachtvervoer, energie-
prijzen en arbeid’, volgens Tim
Knavish, bij PPG verantwoorde-
lijk voor Indsustrial Coatings.
Waar contracten de verfprijs
hebben vastgelegd zullen die
worden gerespecteerd.

Hoogwerkers voor VvE’s
WEESP p Als baltsende zwanen bewegen de jib’s van twee nieuwe
autohoogwerkers langs de gevel van een gebouw aan de Jan Toorpostraat in
Amsterdam. Pover Schilders uit Weesp voert onderhoudswerk op zes hoog uit
aan VvE Uit de Kunst. Directeur Edwin Ferwerda van Pover Schilders: ‘We zijn
gespecialiseerd in onderhoudswerk aan VvE’s. Bewoners houden in de regel
niet van steigers langs de gevel. Dan kun je beter autohoogwerkers in eigen
beheer hebben dan hoogwerkers per project inhuren.’ Deze Pover-
hoogwerkers zijn Iveco’s met een Socage-opbouw.
FOTO: POVER ScHILdERS / EdWIN FERWERda

In werkelijkheid zijn
er veel minder zzp’ers
dan meestal
aangenomen

Inschrijven vernieuwde Gulden Feniks

NieuwskraNt voor de vakmaN iN de schilders- eN oNderhoudssector p VERScHIjNT 22 kEER PER jaaR p 22E jaaRGaNG p 14 dEcEmBER 2018 p NR 22

De krant online lezen? www.schildersvak.nl/vakblad

INTERVIEW

Margriet
Van Eijk:
‘Doe meer
aan
kleuradvies’
pag. 5

Decorateur
maakt
marmer-
schilde-
rijen
pag. 13

Brede
interesse
in duur-
zame
verven
pag. 7

VERdER IN dEzE kRaNT
Nieuws 1-3
Goudkantoor in Groningen 9
Acrylaten weren in verf 10
Rijksmonument wordt logies 11
Maatregelen tegen chroom-6 12
Floaty nieuw leven ingeblazen 14
Tapeleverancier in de luwte 15

amSTERdam p De inschrijving voor de Gulden Feniks, een prijs voor
aansprekende renovatie- en transformatieprojecten, is geopend.
Dit jaar is de prijs vernieuwd: er kunnen projecten op verschillende
schaalniveaus worden ingezonden.

DECEMBER 2018 | NR 6 | 29E JAARGANG

• PYROBEL BRANDWEREND GLAS VOOR INPANDIG GLASDAK HOTEL 27

• GEBOUW MET SPIEGELDRAADGLAS VAAK NIET BRANDVEILIG

• GLASSTEC PODIUM VAN BESTE UIT VELE WERELDEN

GLAS IN
BEELD

01_voorpagina.indd 1 04-12-18 10:02DE GREENWORKS ACADEMY KOMT NAAR JE TOE 14
CHARLES VERHOEF: 10 JAAR OP DE BRES VOOR ZZP’ERS 34
MEERWERK MAG NOOIT LEIDEN TOT CONFLICT 51

7 20
Modulaire dakserre samen te stellen per project Efficiënter werken met mortelapparatuur

EXTRA DIK JUBILEUMNUMMER
INTERVIEWS, TERUGBLIK EN WINNAARSPAGINA

NOVEMBER 2018 / JAARGANG 11

10
JAAR

01_Cover_Opmaak 1 05-11-18 13:47 Pagina 1

Maak kennis met onze
vakbladen op de BouwBeurs
en bezoek het nieuwscafé.

Ni u scafé en stand: h l 8, D096/97Houtpaviljoen: hal 10, F010

Gerelateerd