ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 52

ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 52

Door: | 29-04-2021

CLIMATE CHANGE INDICATOR – CONCENTRATION OF CO2
Source: Johan Rockström et.al 2009

100

1960 2010

C
o2

C
on

ce
nt

ra
ti

on
(p

ar
ts

p
er

m
ill

io
n)

2050

200

300

400
500

600

700

MEASURED CONCENTRATION
PREDICTED CONCENTRATION

IF NOTHING CHANGES

CLIMATE CHANGE THRESHOLD

500

INDIA

+292%
+68%

G
D

P/C
A

PITA
percentage increase

CHINA

-11%
+181%

USA

+40%
+53%

INDONESIA

+60%
+181% +111%

+130%

NIGERIA

+173%

SENEGAL

+285%
PO

PU
LA

TIO
N

percentage increase

PROJECTED POPULATION INCREASE &
PROJECTED GDP/CAPITA INCREASE 2016-2050
Source: World Bank 2015 & PWC 2016

G
D

P/C
A

PITA
percentage increase

PO
PU

LA
TIO

N
percentage increase

G
D

P/C
A

PITA
percentage increase

PO
PU

LA
TIO

N
percentage increase

G
D

P/C
A

PITA
percentage increase

PO
PU

LA
TIO

N
percentage increase

G
D

P/C
A

PITA
percentage increase

PO
PU

LA
TIO

N
percentage increase

G
D

P/C
A

PITA
percentage increase

PO
PU

LA
TIO

N
percentage increase

CLIMATE CHANGE INDICATOR – CONCENTRATION OF CO2
Source: Johan Rockström et.al 2009

100

1960 2010

C
o2

C
on

ce
nt

ra
ti

on
(p

ar
ts

p
er

m
ill

io
n)

2050

200

300

400
500

600

700

MEASURED CONCENTRATION
PREDICTED CONCENTRATION

IF NOTHING CHANGES

CLIMATE CHANGE THRESHOLD

500

INDIA

+292%
+68%

G
D

P/C
A

PITA
percentage increase

CHINA

-11%
+181%

USA

+40%
+53%

INDONESIA

+60%
+181% +111%

+130%

NIGERIA

+173%

SENEGAL

+285%
PO

PU
LA

TIO
N

percentage increase

PROJECTED POPULATION INCREASE &
PROJECTED GDP/CAPITA INCREASE 2016-2050
Source: World Bank 2015 & PWC 2016

G
D

P/C
A

PITA
percentage increase

PO
PU

LA
TIO

N
percentage increase

G
D

P/C
A

PITA
percentage increase

PO
PU

LA
TIO

N
percentage increase

G
D

P/C
A

PITA
percentage increase

PO
PU

LA
TIO

N
percentage increase

G
D

P/C
A

PITA
percentage increase

PO
PU

LA
TIO

N
percentage increase

G
D

P/C
A

PITA
percentage increase

PO
PU

LA
TIO

N
percentage increase

1

2

3

1. AREA team: Ryan McGa ney, Karolina
Bäckman, Isabella van der Griendt, Charlotte
Uiterwaal. 2. Bevolkingsgroei en stijging Bruto
Binnenlands Product (BBP/GDP) tot 2050. 3.
Overschrijding van de CO

2
grens waardoor

klimaatverandering gevaarlijk is voor het welzijn
van de mensheid. AREA (2018).

52ArchitectuurNL

Met de verwachte mondiale bevolkingsgroei en gelijktijdig een enorme stijging van het Bruto
Binnenlands product (BBP/GDP) zal de vraag naar grondsto en, die nodig zijn om te beantwoorden
aan het Westerse consumptiepatroon, fl ink stijgen. Daartegenover wordt de noodzaak de
planetaire overbelasting te reduceren almaar dringender.
Een excursie in het voorjaar van 2017 naar de Kulluvallei in het Himalayagebied van India brengt
de ambivalentie van de wereldproblematiek voor AREA helder naar voren. Dit gebied laat een
sociaalmaatschappelijke ontwikkeling zien gedreven door Westerse aspiraties ten koste van het
milieu, met als directe gevolg uitputting van lokale grondsto en en klimaatsverandering, zoals
overstromingen en lucht- en watervervuiling. Tijdens het ontwerpen voor deze locatie, valt het op
dat elke keuze een mogelijke uitkomst heeft die haaks staat op één van de andere ontwerpdoelen.
Hoe kunnen ontwerpers aansluiten op wat mensen willen, maar tegelijkertijd duurzame keuzes
maken die hun toekomst en die van hun leefomgeving niet verstoren?
Hoe hanteren we een duurzaamheid in onze projecten, die daadwerkelijk aan alle aspecten
van duurzaamheid raakt? Hoe kunnen we alle drie de aspecten van duurzaamheid – de sociale,
economische en milieutechnische – met zekerheid incorporeren, en verzekeren dat we niet voorbij
gaan mogelijke bijkomende sociale, economische of milieutechnische e ecten? Hoe kunnen we
de groeiende wereldpopulatie in hun basisbehoeften voorzien, maar tegelijkertijd de toenemende
druk op het milieu verminderen? Deze vragen vormden bij de leden van het AREA de kern van het
afstudeeronderzoek.

Impact bouwwereld op welzijn planeet
Om aan dit grootschalige vraagstuk te kunnen relateren, ontwikkelde AREA een Framework. De
eerste stap was om een nauwkeurig en overzichtelijk beeld te krijgen van welke ontwikkelingen het
globale landschap domineren. Uit dit onderzoek kwam sterk naar voren dat de bouwindustrie een
aanzienlijke impact heeft op het welzijn van de planeet.
De beknopte weergave van deze cijfers laat echter nog weinig zien van de ingewikkelde
onderlinge verbanden die eraan ten grondslag liggen. Zo komen de e ecten van het hedonistische
consumptiegedrag van de hogere inkomensgroepen voornamelijk tot uiting in gebieden waarmee
zij het minst geconfronteerd worden. Om te kunnen voorzien in onze consumptiebehoeften,
worden landsgrenzen overschreden en lokale bronnen uitgeput. Bovendien worden grondsto en
in veel gevallen gewonnen onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden en is het industriële
proces verantwoordelijk voor vervuiling van de natuurlijke (leef)omgeving en instabiliteit van
het ecosysteem. Tegelijkertijd is de uitstoot van broeikasgassen, die het gevolg is van deze
consumptiestandaard, verantwoordelijk voor vervuiling en opwarming van de aarde, hetgeen
op haar beurt de oorzaak is voor natuurrampen in kwetsbare gebieden. Tenslotte bevinden de
lokale gemeenschappen zich in een uiterst kwetsbare positie door hun geringe vermogen te
kunnen herstellen van natuur- en sociale rampen. Dikwijls ligt de oorzaak bij een onderontwikkeld
overheidsbeleid op het gebied van responsstrategieën, een infrastructuur die er niet op berekend
is, een economie die de klap niet aan kan.

Human Resilience
Het vermogen van de mensheid zich te herstellen en te leren van ontwrichtingen om zo het
voortbestaan van de mensheid te kunnen verzekeren, defi nieert AREA als Human Resilience en
is tevens het uitgangspunt van het Framework. Belangrijk is te begrijpen dat Human Resilience
ondergeschikt is aan een goede balans tussen sociale, economische en milieutechnische
duurzaamheid.
Het doel van dit Framework for Human Resilience is professionals in de bouwindustri te kunnen
ondersteunen bij de analyse en validatie van zowel de context waarvoor ontworpen wordt, als het
eigen project ten opzichte van Human Resilience.

Bestaande frameworks
Wereldwijd is er consensus dat de oplossing voor de spanning tussen enerzijds de menselijke
behoeften en anderzijds behoud van onze planeet, geborgen ligt in duurzame ontwikkeling. Om
een goede basis te leggen voor het Framework heeft AREA de geschiedenis ten opzichte van
duurzame ontwikkeling en de defi nities die daarbinnen ontwikkeld zijn als uitgangspunt genomen
en vandaaruit vertaald naar voor de bebouwde omgeving.

51-52-53-54-55_master.indd 52 21-01-19 16:18

Gerelateerd