ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 53

ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 53

Door: | 29-04-2021

of global resource extraction,
mainly sand, cement & steel 3

of global Green House
Gas emissions 4

of global energy consumption 4

of global landfill waste 3 of global water pollution 3 global urban population living
with extreme pollution 4

of global population lacking
adequate housing 1

of global population lacking
access to clean water 1

of global population
lacking access to energy 1

of global population living in
hazard prone areas 2

of hazard damage being
caused by earthquakes 5

of hazard damage being
caused by stormsurges 5

of global population who will
live in urban areas by 2050 1

of global urban population
lacking safe sanitation 1

1. World Bank 2015
2. United Nations 2015
3. Willmott Dixon 2010
4. Global Assessment Report on
Disaster Risk Reduction 2015
5. UN Environment 2017

THE BUILT ENVIRONMENT HAS DIRECT / INDIRECT IMPACT ON:

50-70% 38% 40%

50% 40% 90%

20%
39%

20%

45% 36% 33%

66% 47%

4

5

4. De donut van sociale en planetaire grenzen. Kate Raworth (2017). 5.
Invloed van de bouwwereld op globale ontwikkelingen. AREA (2018)

53 ArchitectuurNL

Brundtland
De defi nitie voor duurzame ontwikkeling van de Brundtland Commissie
uit 1987 wordt sindsdien wereldwijd als uitgangspunt genomen:
‘Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te
voorzien in gevaar te brengen’.
Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden is de kern
van duurzame ontwikkeling en impliceert de importantie van een
sterke sociale basis die het welzijn van de wereldpopulatie verzekerd.
Hieraan is, onder leiding van de VN, hard gewerkt sinds 1948, door
het defi niëren van mensenrechtennormen en het invoeren van
velerlei ontwikkelingsprogramma’s die de voorziening van primaire
levensbehoeften bevorderen.
Hoe deze sociale basis te verzekeren, zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar
te brengen, vraagt om een milieutechnisch kader dat de huidige en
toekomstige voorziening van natuurlijke bronnen verzekert, evenals een
stabiele natuurlijke omgeving om in te leven.

UN Framework
Het eerste Framework is geformaliseerd door de VN in 1992, met
daaropvolgend de Millenniumdoelen in 2000. Slechts één van de acht
Milleniumdoelen focust op een duurzaam milieu, de andere hebben een
humanitaire focus.
Een rapport dat een belangrijke rol speelt in de totstandkoming van
de daaropvolgende set van doelstellingen van de VN, de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (UN SDG’s), was Planetary Boundaries: Exploring
the Safe-operating Space for Humanity (Johan Rockström et al. 2009).
Dit rapport schetst de conditie van negen processen in verschillende
milieusystemen die vitaal zijn voor het overleven van de mensheid.
Dit rapport is erg belangrijk voor de wereldwijde beeldvorming van de
urgentie van de huidige situatie en van de grenzen die aangeven tot welk
limiet elk proces staat is het leven op aarde te onderhouden.

Donuteconomie
Een grote inspiratie voor de totstandkoming van het Framework for
Human Resilience is de donut van Kate Raworth. Met haar Doughnut
Economics (2017) stelt zij een theorie voor die de sociale basis, als
gedefi nieerd door de VN, inkapselt in een kader van de door Rockström
et al. gedefi nieerde planetaire grenzen. Het resultaat is een donutvormig
diagram bestaande uit drie lagen. In het hart van het diagram ligt de
sociale basis, gevuld met componenten voor sociale en economische
duurzaamheid. De donut geeft een symbolische grens weer, een
minimum waarbij de mensheid kan gedijen. De periferie toont de
planetaire grenzen, met daarbuiten het gebied met de kritieke situatie
van de negen milieuprocessen, na overschrijding van de planetaire
grenzen, de Threats for Human Resilience. Daartussen ligt de Safe Space
For Humanity.

Sustainable Development Goals
De donuttheorie is van groot belang geweest bij de ontwikkeling van de
duurzame ontwikkelingsdoelen. Hoewel deze SDG’s als complete set
inclusief zijn, raken ze vertroebeld in de vertaling naar de praktijk. De
manier waarop de doelen gepresenteerd worden en waarop het beleid
per doel is opgesteld, permitteert een ona ankelijke benadering per
doel. Dit maakt het mogelijk voor een overheid of organisatie zich één

51-52-53-54-55_master.indd 53 21-01-19 16:18

Gerelateerd