ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 54

ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 54

Door: | 29-04-2021

CU
LT

UR
AL

&

EC
ON

OM
IC

AL

VA

LU
E

AFFORDABLE

AVAILABLE &
PE

RF
OR

M
AN

CE

HI
GH

ENVIRONMENTAL

IMPACT

LOW

PRIMARY
FUNCTIONS &
AMENITIES

N
ETW

O
R

K
O

F

IN
FR

A
STRU

C
TU

R
E

IN
C

LU
SI

V
E

&
A

D
O

PT
A

B
LE

REDUCED

RISK

VA

LU
AB

LE SAFE

EF
FIC

IE
N

TFEASIBLE

Conflict Water Scarcity
Disaster

Em
issions

Pollution

Clima
te C

ha
ng

eResource Depletion

Biodiversity Loss

Dep
revatio

n

Lo
ss

o
f C

ult
ure

In
eq

ua
lit

y

A RESILIENT BUILT
ENVIRONMENT

NETWORK OF INFRASTRUCTURE

2 Providing resilient network of institutions
1 Encouraging strong community cohesion

3 Having a resilient supply of resources
4 Providing distributed network of

5 Having a resilient energy network
communications

5 TA
RGE

TS

8 GO
ALS

W
O

RK
IN

G
D

IR
EC

TI
O

N

UN SDG’S APPROACH – EXAMPLE
Hydrodam project – Himachal Pradesh, INDIA.

SOCIAL ECONOMIC ENVIRONMENTAL SOCIAL ECONOMIC ENVIRONMENTAL

To provide a large part of Himachal Pradesh with renewable energy, the HP government has invested in a large scale hydropowerplant.
However, the dam resulted in major land instability issues. Groundwater sources got depleted and often dried out completely, leaving
entire villages without any drop. Moreover, road construction and land slides, seismic risk, diversion of forests, exploitation of migrant
labour and poor working conditions, along with the disruption of local communities are other key ingredients of the Himalayan hydro
boom. While pursuing the environmental UN SDG’s, the framework leaves too much space to disregard other UN SDG’s.

AIM RESULT

6

7

54ArchitectuurNL Tekst Charlotte Uiterwaal, Isabella van der Griendt, Karolina Bäckman, Ryan McGaffney

van de doelen toe te eigenen en deze af te
checken, zonder daarbij de e ecten op de
andere doelen in acht te nemen. Doorgaans zijn
er ona ankelijke organisaties opgezet vanuit
de VN die zich expliciet toespitsen op één doel.

Het AREA Framework
Het Framework for Human Resilience
is ontwikkeld als hulpmiddel om zowel
sociale, economische en milieutechnische
duurzaamheid op een harmonische wijze
te integreren in een project. De door AREA
ontwikkelde collectie van doelen en targets zijn
ingebed in Raworth’s Safe Space for Humanity
in relatie tot de bebouwde omgeving. Volgens
het Framework is deze Space een bebouwde
omgeving die waardevol, haalbaar, e ciënt en
veilig is, dit zijn de vier kernwaarden.
Het Framework bestaat uit acht onderling
a ankelijke doelen die behaald moeten
worden door het vervullen van per doel vijf
specifi eke targets. De hier getoonde weergave
van het Framework laat een voorbeeld zien
van de vijf targets onder het doel: Network of
Infrastructure. Op deze manier zijn er voor elk
doel vijf targets gedefi nieerd.
Deze doelen en targets zijn ontwikkeld
door best practices in sociale, economische
en milieutechnische duurzaamheid in de
bebouwde omgeving te bestuderen. Om elk
van deze drie componenten te integreren,
is het belangrijk om deze te formuleren als
competenties in plaats van functionaliteiten. De
focus ligt bij het scheppen van het vermogen
om de doelen na te streven in plaats van het
stellen van strikte reglementen van wat er
bereikt moet worden. Dit biedt de vrijheid om
een van de doelen na te streven tot in de mate
waarin het optimaal is voor de betre ende
context, zonder het risico te lopen een ander
doel te ondermijnen. Daarnaast is het op deze
manier mogelijk om het Framework in te zetten
voor een project van elke mogelijke schaal.

Als visuele tool helpt het Framework de Threats
for Human Resilience te vermijden, door vijf
stappen over acht doelen te zetten richting
de vier kernwaarden. Wanneer elk van deze
vijf targets bewust is meegenomen in het
ontwerpproces, wordt er een doel bereikt.
Het bereiken van alle doelen resulteert in een
project dat voldoet aan Human Resilience,
enkel wanneer sociale, economische en
milieutechnische aspecten gelijkwaardig
benaderd zijn.

6. Framework for Human Resilience, met
voorbeeld vijf targets per doel. AREA (2018). 7.
Voorbeeld van het resultaat van de eenzijdige
interpretatie van duurzaamheidsdoelen. AREA
(2018). 8. Framework for Human Resilience,
met voorbeeld behaalde targets en invulling
Framework. AREA (2018). 9. AREA boeken: AREA
Research book, AREA Project book, AREA In
conversation.

Toepassing in bebouwde omgeving
Het Framework for Human Resilience kan
worden toegepast door iedere actor in de
bebouwde omgeving; van ontwerpers en
architecten tot ontwikkelaars en planners,
maar ook door lokale gemeenschappen in de
eigen bebouwde omgeving. Het biedt een
holistisch, liquide model waarin duurzaamheid
en veerkracht van de bebouwde omgeving

51-52-53-54-55_master.indd 54 21-01-19 16:18

Gerelateerd