ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 55

ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 55

Door: | 29-04-2021

CU
LT

UR
AL

&

EC
ON

OM
IC

AL

VA

LU
E

AFFORDABLE

AVAILABLE &
PE

RF
OR

M
AN

CE

HI
GH

ENVIRONMENTAL

IMPACT

LOW

PRIMARY
FUNCTIONS &
AMENITIES

N
ETW

O
R

K
O

F

IN
FR

A
STRU

C
TU

R
E

IN
C

LU
SI

V
E

&
A

D
O

PT
A

B
LE

REDUCED

RISK

VA

LU
AB

LE SAFE

EF
FIC

IE
N

TFEASIBLE

Conflict Water Scarcity
Disaster

Em
issions

Pollution

Clima
te C

ha
ng

eResource Depletion

Biodiversity Loss

Dep
revatio

n

Lo
ss

o
f C

ult
ure

In
eq

ua
lit

y

A RESILIENT BUILT
ENVIRONMENT

NETWORK OF INFRASTRUCTURE

2 Providing resilient network of institutions
1 Encouraging strong community cohesion

3 Having a resilient supply of resources
4 Providing distributed network of

5 Having a resilient energy network
communications

5 TA
RGE

TS

8 GO
ALS

W
O

RK
IN

G
D

IR
EC

TI
O

N

VA

LU
AB

LE SAFE

EF
FIC

IE
N

TFEASIBLE

Conflict Water Scarcity
Disaster

Em
issions

Pollution

Clima
te C

ha
ng

eResource Depletion

Biodiversity Loss

Dep
revatio

n

Lo
ss

o
f C

ult
ure

In
eq

ua
lit

y

CU
LT

UR
AL

&

EC
ON

OM
IC

AL

VA

LU
E

AFFORDABLE

AVAILABLE &
PE

RF
OR

M
AN

CE

HI
GH

ENVIRONMENTAL

IMPACT

LOW

PRIMARY
FUNCTIONS &
AMENITIES

N
ETW

O
R

K O
F

IN
FR

A
STRU

C
TU

R
E

IN
C

LU
SI

V
E

&
A

D
O

P T
A

BL
E

REDUCED

RISK

KULLU
VALLEY

NETWORK OF INFRASTRUCTURE

2 Providing resilient network of institutions
Encouraging strong community cohesion

3 Having a resilient supply of resources
4 Providing distributed network of

5 Having a resilient energy network
communications

8

9

Complementaire samenwerking met 10 als eindcijfer

Met voldoening kijk ik terug op de begeleiding van de vier afstudeerders Isabella van der Griendt,
Karolina Bäckman, Charlotte Uiterwaal en Ryan McGa ney, die samen AREA vormen. Zij gingen een
grote uitdaging aan toen ze een framework wilden ontwikkelen dat alle facetten van duurzaamheid
integreert in een bouwproject, met als casestudy de Kullu Vallei in Noord India.
Consciëntieus zijn ze te werk gegaan om tot een gezamenlijk plan en vier individuele, maar met
elkaar in verband staande, ontwerpen te komen die zowel de wensen van lokale inwoners en
economie behartigen, als ingrijpen in de wereldwijde milieuproblematiek.
Het was ontzettend leuk om deze groep studenten zo voorspoedig en complementair te zien
samenwerken. Mede dankzij deze collectieve inzet (die ook na het afstuderen nog altijd plezierig
en productief is) hebben ze een extensieve studie kunnen doen en hiervoor een welverdiende,
zeldzame 10 als eindcijfer gekregen.
Als hun tutor Bouw Technologie in Ontwerp, was het ontzettend inspirerend en ook leerzaam om
deze vier hardwerkende studenten te begeleiden en gezamenlijk tot vier ontwerpen te komen
die inspelen op de lokale behoeften, de bedreigde lokale industrieën en natuurlijke hulpbronnen
in acht nemen, maar ook zo zijn ontworpen dat ze de verschillende natuurrampen in het gebied
kunnen overleven.

Hubert van der Meel, afstudeerbegeleider van de TU Delft, namens de andere begeleiders, Henri
van Bennekom, Andy van den Dobbelsteen en Nelson Mota.

55 ArchitectuurNL

kunnen worden gevalideerd. Dit kan op
meerdere schalen door consequent de
onderlinge a ankelijkheid van sociale,
economische en milieutechnische
duurzaamheid in acht te nemen. Het
Framework kan gebruikt worden voor het
plannen van nieuwe projecten, maar ook
om het succes van een voltooid project te
analyseren. De toepassing van het Framework
op een nieuw project kan ter ondersteuning
van:
1) het begrijpen van de specifi eke context
waarvoor ontworpen wordt,
2) het analyseren van de bestaande conditie
t.o.v. Human Resilience uitgaande van de
Framework targets,
3) het ontwerpen van innovatieve oplossingen
om het Framework te vervullen.
In het AREA Research book is de
ondersteunende informatie verzameld en
wordt uitgebreid toegelicht per doel wat de
inhoudelijke betekenis is en hoe dit na te
streven in praktijk.

Kulluvallei India
Om na te gaan of het Framework in staat is te
leiden tot het geambieerde inclusieve resultaat,
heeft het AREA-team een ontwikkelingsplan
gemaakt voor de Kulluvallei in India, het
gebied dat in eerste instantie inspireerde tot
de ontwikkeling van het Framework. Door
het gelaagde karakter van het gebied met
betrekking tot lokale aspiraties van bewoners
en de conditie van het milieu waarin zij leven,
vormde het gebied een uitdagende casus. Dit
ontwikkelingsplan is te vinden in het AREA
Project book.

Framework als ontwerptool
Op dit moment is AREA hard aan het werk
als collectief met de voorbereidingen van
workshops die zich focussen op het gebruik

van het Framework in het ontwerp- of
planproces. Door het Framework te gebruiken
als tool, ontstaat er een project dat voldoet
aan Human Resilience. Met het delen van
het Framework hoopt AREA een eenvoudige,
plezierige manier van bewust ontwerpen en

plannen te faciliteren en daarmee een transitie
te bewerkstelligen naar het bouwen aan een
lee are wereld voor de gehele mensheid.

Interesse in het Framework of de workshops?
[email protected]

51-52-53-54-55_master.indd 55 21-01-19 16:18

Gerelateerd