ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 36

ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 36

Door: | 29-04-2021

basis adds ANL-2016.indd 1 27-01-16 14:26

Duurzaam rendement volgens fl exibiliteits-
ambassadeur Eduard van der Meer

Hoe krijgt een investering langdurige
meerwaarde? Door te zorgen dat een
gebouw tientallen jaren aantrekkelijk
blijft voor de gebruikers. Dat vraagt om
een gebouwde omgeving die blijvend
aanpasbaar is aan de eisen van klant
en markt. Zo kun je steeds opnieuw
waarde creëren. “Het gaat niet meer
om wat de stenen opleveren, maar om
wat daarbinnen wordt gecreëerd.”

‘Een maximaal rendement behalen op de
materialen en energie die we in een gebouw
stoppen vraagt om een blik op de lange termijn,’

zegt Eduard van der Meer, directeur van specialist
in draagconstructies VBI. ‘Demografi sche
ontwikkelingen, nieuwe techno logische kennis en
veranderingen in wet- en regel geving beïnvloeden
continu de eisen die markt en  eindgebruiker
stellen aan de gebouwde omgeving.’

Gebied, gebouw, gebruiker
‘We moeten hier programmatisch naar leren
kijken,’ aldus Van der Meer. ‘Daarmee bedoel ik
dat je verder kijkt dan de huidige functie van een
gebouw en rekening houdt met toekomstige
bruikbaarheid.’ Maar hoe zorg je ervoor dat
opeenvolgende gebruikers een gebouw voor zeker
tientallen jaren rendabel kunnen benutten in
verschillende functies? ‘Dat vraagt aan de ene
kant om een breder inzicht met scenario’s vanuit
gebied, gebouw en gebruiker. Aan de andere kant
moet een gebouw kunnen meebewegen met nieu-
we ontwikkelingen in de tijd.’

Flexibel comfort
‘Iets neerzetten dat we steeds kunnen aanpassen
aan veranderende behoeftes van gebruikers is

dan een basisvoorwaarde om blijvende meer-
waarde te creëren. Flexibele draagconstructies
vormen hiervoor de basis. Die maken het mogelijk
dat je nu een kantoor kunt huisvesten en over tien
jaar een aantrekkelijk appartementencomplex.
Wij noemen dat Flexibel comfort, een manier
om echt duurzaam te bouwen. Door al vanaf de
fi nancieringsfase vanuit de eindgebruikers te
denken, verlaag je bovendien de exploitatiekosten
tijdens de hele levensduur van het gebouw.
Dat vergroot het rendement op de lange termijn.’

Op de lange termijn
Die omslag in denken en doen is volgens Van
der Meer nood zakelijk. ‘Als we blijven bouwen
zoals nu, creëren we vooral meer nieuwe leeg-
stand. Wie durft te bouwen vanuit de gebruikers
bouwt voor vandaag, morgen én overmorgen.
Dat lukt het beste als we met alle partners
in de keten intensief kunnen samen werken.
Met dezelfde ambitie en vanuit een brede blik
op de gebouwde omgeving. Zo creëren we
met fl exibiliteit een optimaal perspectief voor
toekomstbestendige waarde.’

‘ Kijk bij het ontwerpen
van een nieuw gebouw
al naar toekomstige
functies’’

Eduard van der Meer
Directeur VBI

Stadskantoor Utrecht

‘ Flexibiliteit levert
blijvende meerwaarde op’

Gerelateerd