ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 74

ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 74

Door: | 29-04-2021

colofon

Redactie ArchitectuurNL
Hoofdredacteur Peter de Winter
p.dewinter@eisma.nl
Eindredacteur Jacqueline Knudsen
j.knudsen@eisma.nl
Webredacteur Petra Starink
p.starink@eisma.nl

• Postbus 361 7000 AJ Doetinchem
• 088-294 48 27
• www.architectuur.nl

U kunt wekelijks kosteloos onze
digitale nieuwsbrief ontvangen via
architectuur.nl/aanmelden-nieuwsbrief
Daarnaast publiceren we op

Aan deze ArchitectuurNL werkten mee
Eva Bloem, Mascha van Damme, Janus
van den Eijnden, Kirsten Hannema, Bart
van Hoek, Kees Hummel, Jeroen Junte,
Jan Willem Kaldenbach, Roderick van
Klink, Noortje Knulst, Marije Kuiper, Jannes
Linders, Alphons Nieuwenhuis, Natalie
Peters, Ruby Nefkens, Aron Nijs, Norbert
van Onna, Juan Rodriguez, Willie-Jan
Staps, Pieter Stoutjesdijk, Emy Vesseur,
Viveka van de Vliet, Anka van Voorthuijsen,
Sam Walravens, Martin Wengelaar, Kim
Zwarts.

Vormconcept impulsemedia.nl
DTP ZeeDesign
Druk Veldhuis Media
Uitgever Eisma Bouwmedia

Directie Eisma Mediagroep
Egbert van Hes, algemeen directeur
Rex Bierlaagh, adjunct directeur/uitgever

Advertenties
Jeroen van der Molen, accountmanager
j.vandermolen@eisma.nl
Informatie over o.a. tarieven, afsluitdata
Karin Krabbenborg 088-294 49 34
k.krabbenborg@eisma.nl
Traffic ZeeDesign 0517-53 16 72
architectuur@zeedesign.nl

Lezersmarketing
Inge van Ditshuizen
Jacqueline Graven
marketingbouw@eisma.nl

ISSN 0366-2330

Beeld cover
Pointcloud van de nieuwe route bij de
ENCI-groeve in Maastricht. Rademacher
de Vries Architecten. Zie pagina 44 e.v.

Abonneeservice Eisma Mediagroep
Daalakkersweg 2 – 72
5641 JA Eindhoven
088-22 666 48
abonnement@eisma.nl

Abonnementen
• Jaarabonnement

€ 385 (excl. BTW)
• Introductiejaarabonnement

€ 189 (excl. BTW)
• Studentenjaarabonnement

€ 93,40 (incl. BTW)
• Proefabonnement

3 nummers € 47,70

Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan en lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de
vervaldatum bij onze abonneeservice
wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk,
telefonisch of per e-mail.

Betaling abonnementen
Via automatische incasso of acceptgiro.
Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland
Postbus 769
8901BN Leeuwarden
Banknr: 0365061395
IBAN: NL81RABO0365061395
BIC : RABONL2U

Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opname of
enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze
uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste weten is samen gesteld, evenwel
kunnen uitgever en auteurs op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid of
volledigheid van de informatie. Uitgever
en auteurs aanvaarden dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die het gevolg is
van handelingen en/of beslissingen die
gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Gebruikers van deze uitgave wordt met
nadruk aangeraden deze informatie niet
geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan
op hun professionele kennis en ervaring en
de te gebruiken informatie te controleren.

Leveringsvoorwaarden
www.eismamediagroep.nl

Copyright © 2017
Eisma Bouwmedia,
Doetinchem

Alprokon
aluminium

Al

26
.9

81
53

8

www.alprokon.com
t (0180) 64 39 50

Alprokon
aluminium

Al

26
.9
81
53
8

alprokon bouwt
veilighe d

uit de koker
van Alprokon

Brandwerende

oplossingen

De nieuwste bouwproducten

ontdekken?

Bouwproducten.nl is een activiteit van Eisma Bouwmedia BV.
Op Bouwproducten.nl vindt u snel en gemakkelijk informatie over de

nieuwste producten voor de bouw.

www.bouwproducten.nl
@Bouwproducten Bouwproducten.nl/nieuwsbriefBouwvideoFacebook.com/Bouwproducten

o foto’s & fi lms
o informatie opvragen

o leveranciers gegevens

74_colofonadv.indd 74 12-06-17 16:05

Gerelateerd