ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 27

ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 27

Door: | 29-04-2021

Beapart niet is gewaarschuwd heeft zij een
vergoeding van € 35.000 moeten betalen aan
Lightyears en kosten moeten maken.

Overeenkomst
Het draait in deze zaak dus om wat tussen
partijen is overeengekomen op dat gebied.
In Annex A van de overeenkomst worden
de werkzaamheden met betrekking tot de
producten als volgt omschreven: ‘review and
approve proposed samples of lightning fixture
types and finishes (where not custom made)’
Het artikel verplicht tot het bekijken en
goedkeuren van de samples van lampen
die geen maatwerk zijn, zoals de lampen uit
China, aldus Beapart. Hieruit zou een advies-
en waarschuwingsplicht op het gebied van
intellectueel eigendomsrecht voortvloeien.
Hier gaat de rechter niet in mee. Uit de
omschrijving in Annex A van de overeenkomst
kan geen advies- of waarschuwingsplicht
van op het interieurontwerp toepasselijke
regelgeving, zoals intellectuele
eigendomsrechten, worden afgeleid.

Expertise architect
Vervolgens bekijkt de rechter of het adviseren
of waarschuwen over het mogelijk schenden
van intellectuele eigendomsrechten onder de
werkzaamheden van een redelijk handelend en
bekwaam architect of interieurontwerper valt.
Dus al heb je er niets over afgesproken, kan
het dan toch niet tot je verplichting behoren?
Ook hier oordeelt de rechter van niet. Kennis

over deze rechten en een eventuele schending
daarvan heeft een zeer specifiek en juridisch
karakter. De architect of interieurontwerper zou
er een tweede baan naast krijgen als hij of zij bij
iedere opdracht advies over deze rechten zou
moeten geven.
Een architect of interieurontwerper is volgens
de rechter dan ook geen deskundige op dit
gebied. Zelfs niet als wordt aangenomen
dat een architect of interieurontwerper
bekend is met het bestaan van intellectuele
eigendomsrechten op producten. Beapart
mocht dus niet verwachten dat Woensdregt
of Holtz haar zou adviseren of waarschuwen
over een mogelijke inbreuk van Beapart op
rechten van derden. Van een tekortkoming in
de nakoming van de overeenkomst is dan ook
geen sprake.
De rechter merkt daarbij nog op dat Beapart,
ondanks mededelingen van Woensdregt en
Holtz dat zij niet deskundig genoeg zijn op het
gebied van intellectuele eigendomsrechten,
toch de lampen in China liet maken. De
gevolgen van het kopen van de Chinese
lampen komen daarom geheel voor risico van
Beapart. Een duidelijk geval van eigen schuld.

Geheimhoudingsplicht
Beapart vindt ook dat Woensdregt de tussen
hen overeengekomen geheimhoudingsplicht
heeft geschonden. Woensdregt en haar onder-
opdrachtnemer waren verplicht de informatie
en documentatie over de bouw en verbouwing
van het hotel geheim te houden. Holtz zou de

geheimhouding hebben geschonden, omdat
zij tegen Lightyears zou hebben gezegd dat
Beapart de lampen liet namaken in China. De
rechter oordeelt echter dat Lightyears zelf, via
de website van het hotel, heeft ontdekt dat
Beapart de inbreukmakende lampen heeft
gebruikt. Daarnaast blijkt niet dat Holtz op
een andere manier geheime informatie met
Lightyears heeft gedeeld.

Geen adviesplicht architect over
schending intellectueel eigendom
Architecten en interieurontwerpers kunnen
opgelucht ademhalen. Er geldt voor hen
geen advies- of waarschuwingsplicht over
een mogelijke schending van intellectuele
eigendomsrechten door hun klanten. Het
maakt ook niet uit dat je als architect of
interieurontwerper bekend bent met het
bestaan van deze rechten. Het geven van
adviezen of waarschuwingen hierover
hoort eenvoudigweg niet bij de normale
werkzaamheden.
Partijen zijn natuurlijk altijd vrij om iets anders
met elkaar af te spreken. Een advies- of
waarschuwingsplicht op zo’n specifiek terrein is
voor de architect of interieurontwerper echter
niet aan te raden. Raadpleeg daarvoor een
deskundige!

27 ArchitectuurNLTekst Ruby Nefkens, advocaat intellectueel eigendom, ICT, design, architectuur, kunst, media, privacy

26-27_ruby.indd 27 11-06-18 12:15

Gerelateerd