ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 34

ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 34

Door: | 29-04-2021

Ideeën
moeten
werken

een vlotte
doorstromIng Is
essentIeel voor een
pavIljoen op een
wereldtentoonstellIng,
maar ook voor
normale gebouwen en
stedenbouwkundIge
plannen John Körmeling

34-35-36-37-38-39_interviewjohnkormeling.indd 34 07-06-19 09:00

Gerelateerd