ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 75

ArchitectuurNL 04 2017 – pag. 75

Door: | 29-04-2021

colofon

Redactie ArchitectuurNL
Hoofdredacteur Peter de Winter
[email protected]
Eindredacteur Jacqueline Knudsen
[email protected]
Webredacteur Petra Starink
[email protected]

• Postbus 361 7000 AJ Doetinchem
• 088-294 48 27
• www.architectuur.nl

U kunt wekelijks kosteloos onze
digitale nieuwsbrief ontvangen via
architectuur.nl/aanmelden-nieuwsbrief
Daarnaast publiceren we op

Aan deze ArchitectuurNL werkten mee
Hannah Anthonysz, Matthijs Borghgraef,
Roy Borghouts, Kirsten Hannema, Willem
van Iterson, Eva Janssens, Jeroen Junte,
Jansje Klazinga, Ingeborg van Lieshout,
Jannes Linders, Jaasir Linger, Pieter Kers,
Piet Mes, Jeroen Musch, Ruby Nefkens,
Christiaan Richters, Simon Schutter,
Etienne van Sloun, Emy Vesseur, Viveka
van de Vliet, Martin Wengelaar.

Vormconcept impulsemedia.nl
DTP ZeeDesign
Druk Veldhuis Media
Uitgever Eisma Bouwmedia

Directie Eisma Mediagroep
Egbert van Hes, algemeen directeur
Rens Sturrus, uitgeefmanager Bouwmedia

Advertenties
Jeroen van der Molen, accountmanager
[email protected]
Informatie over o.a. tarieven, afsluitdata
Karin Krabbenborg 088-294 49 34
[email protected]
Traffic ZeeDesign 0517-53 16 72
[email protected]

Lezersmarketing
Rens Sturrus
Jacqueline Graven
[email protected]

ISSN 0366-2330

Beeld cover
Datacenter AM4 op het Science Park in
Amsterdam • Foto Jannes Linders. Zie
pagina 38 e.v.

Abonneeservice Eisma Mediagroep
Daalakkersweg 2 – 72
5641 JA Eindhoven
088-22 666 48
[email protected]

Abonnementen
• Jaarabonnement

€ 385 (excl. BTW)
• Introductiejaarabonnement

€ 189 (excl. BTW)
• Studentenjaarabonnement

€ 93,40 (incl. BTW)
• Proefabonnement

3 nummers € 47,70

Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan en lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de
vervaldatum bij onze abonneeservice
wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk,
telefonisch of per e-mail.

Betaling abonnementen
Via automatische incasso of acceptgiro.
Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland
Postbus 769
8901BN Leeuwarden
Banknr: 0365061395
IBAN: NL81RABO0365061395
BIC : RABONL2U

Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opname of
enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze
uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste weten is samen gesteld, evenwel
kunnen uitgever en auteurs op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid of
volledigheid van de informatie. Uitgever
en auteurs aanvaarden dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die het gevolg is
van handelingen en/of beslissingen die
gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Gebruikers van deze uitgave wordt met
nadruk aangeraden deze informatie niet
geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan
op hun professionele kennis en ervaring en
de te gebruiken informatie te controleren.

Leveringsvoorwaarden
www.eismamediagroep.nl

Copyright © 2017
Eisma Bouwmedia,
Doetinchem

SPECIALE AANBIEDING
Vraag nu gratis uw toegangsbadge aan*

op www.batimat.com

Met de code: BPA9DT

Meer informatie op www.batimat.com

Onze grote dank voor
de bouwprofessionals
die voor onze campagne
geposeerd hebben

Wij hebben onze
toegangsbadge al,

en u ?

*Tarief bij de ingang van de beurs zonder elektronische badge: € 65

Georganiseerd door Contact in Nederland:
Promosalons Nederland
T. 020 4620020 – E. [email protected]

Alle oplossingen voor een succesvolle bouw

pub_2017_BAT_102x250_BPA9DT_neerlandais.indd 1 21/07/2017 10:39

75_colofonadv.indd 75 29-08-17 11:14

Gerelateerd