ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 79

ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 79

Door: | 29-04-2021

colofon

Redactie ArchitectuurNL
Hoofdredacteur Peter de Winter
[email protected]
Eindredacteur Jacqueline Knudsen
[email protected]
Webredacteur Petra Starink
[email protected]

• Informaticaweg 3, 7007 CP Doetinchem
• 088-294 48 27
• www.architectuur.nl

U kunt wekelijks kosteloos onze
digitale nieuwsbrief ontvangen via
architectuur.nl/aanmelden-nieuwsbrief
Daarnaast publiceren we op

Aan deze ArchitectuurNL werkten mee
3Dstudio Prins, Stefan Ammerlaan, Stijn
Bollaert, Jeroen Bosch, Roel Dijkstra, Andy
van den Dobbelsteen, Norbert Duijvelshoff,
Ossip van Duivenbode, Charlotte Ernst,
Walter Frisart, Kirsten Hannema, Rutger
Holland, Aad Hoogendoorn, René van
der Hulst, Kees Hummel, Jeroen Junte,
Jan Kempenaers, Floor Knaapen, Barbara
Medo, Nicole Narmati, Ruby Nefkens, Dick
Nicolai, Joop van Reeken, Iris Rijskamp,
Katja van Roosmalen, Wioletta Sarara,
Daria Scagliola, Jan Willem Schouten, Mo
Smit, Emy Vesseur, Viveka van de Vliet,
Martijn Vonck, Anka van Voorthuijsen,
WAX, Martin Wengelaar, Jeroen van der
Wielen, Koen Wieriks, Egbert van der Zaag,
Kim Zwarts.

Vormconcept impulsemedia.nl
DTP ZeeDesign
Druk Veldhuis Media
Uitgever Eisma Bouwmedia

Directie Eisma Mediagroep
Egbert van Hes, algemeen directeur
Rens Sturrus, uitgeefmanager Bouwmedia

Advertenties
Jeroen van der Molen
commercieel manager
[email protected]
Iwan Verburg, media adviseur
[email protected]
Informatie over o.a. tarieven, afsluitdata
Karin Krabbenborg 088-294 49 34
[email protected]sma.nl
Traffic ZeeDesign 0517-53 16 72
[email protected]

Lezersmarketing
Nicole Weenk 088 – 294 49 43
[email protected]

ISSN nummer 1570-6621

Beeld cover
Deltawerk // Waterloopbos • Foto Jan
Kempenaers.

Abonneeservice Eisma Mediagroep
Daalakkersweg 2 – 72
5641 JA Eindhoven
088-22 666 48
[email protected]

Abonnementen
• Jaarabonnement

€ 505 (excl. BTW)
• Introductiejaarabonnement

€ 378,75 (excl. BTW)
• Studentenjaarabonnement

€ 99 (incl. BTW)
• Proefabonnement

3 nummers € 55

Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan en lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de
vervaldatum bij onze abonneeservice
wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk,
telefonisch of per e-mail.

Betaling abonnementen
Via automatische incasso of acceptgiro.
Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland
Postbus 769
8901BN Leeuwarden
Banknr: 0365061395
IBAN: NL81RABO0365061395
BIC : RABONL2U

Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opname of
enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze
uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste weten is samen gesteld, evenwel
kunnen uitgever en auteurs op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid of
volledigheid van de informatie. Uitgever
en auteurs aanvaarden dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die het gevolg is
van handelingen en/of beslissingen die
gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Gebruikers van deze uitgave wordt met
nadruk aangeraden deze informatie niet
geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan
op hun professionele kennis en ervaring en
de te gebruiken informatie te controleren.

Leveringsvoorwaarden
www.eismamediagroep.nl

Copyright © 2018
Eisma Bouwmedia,
Doetinchem

GEWOONWEG.
B E T E R.
TOEKOMST.

H A L B 1 / S T A N D 3 1 0

B O U W 2 0 1 9
1 4 – 1 9 J A N

U b e l e e f t m e e r

w w w . h e r o a l . d e / b a u – m u n i c h

heroal_messe_annonce_A4_chosen_100,5x250_NL.indd 1 19.10.2018 11:44:22

79_colofonheroal.indd 79 26-11-18 16:18

Gerelateerd