Renovatie Van Spaendonck door cepezed

Renovatie Van Spaendonck door cepezed

Door: Petra Starink | 22-11-2017

In Tilburg is het Van Spaendonck Ondernemingshuis opgeleverd. cepezed en cepezedinterieur hebben de renovatie van het gebouw en het interieur verzorgt, hierdoor heeft het huis een strak en modern uiterlijk gekregen, een nieuwe logische routing, hoogwaardig maatwerkmeubilair en frisse kleuren. Het pand heeft na de renovatie het BREEAM-Excellent certificaat ontvangen.

Het oorspronkelijke gebouw stamt uit 1968 en werd ontworpen door architectenbureau Van den Broek & Bakema. Aan het split-level pand met twee samengestelde volumes op verschillende hoogten zijn in latere jaren bouwdelen toege­voegd. In diverse opzichten als klimaat, beleving en functio­naliteit voldeed het complex inmiddels echter niet meer aan de eisen van nu.

Transformatie van het gebouw

De transformatie van het gebouw is gericht op ontmoeten en delen van visies en ideeën. De opdrachtgever de Van Spaendonkgroep wilde in alle opzichten een duurzaam gebouw met een eigentijds elan. Actuele thema´s als gastvrijheid, representativiteit, doelmatigheid, professionaliteit, comfort, transparantie, flexibiliteit en een optimale ondersteuning van de werkprocessen speelden daarbij alle een grote rol.

Renovatie

cepezed heeft gekozen voor een aanpak met efficiënte, doel­gerichte en weloverwogen ingrepen. Bij aanvang is een grondige inventarisatie gemaakt van de bestaande situa­tie en de daarin besloten kansen. Voor verschillende bouwde­len heeft cepezed onderzoek gedaan naar de rentabiliteit van slopen of behouden. Dit wees onder meer uit dat een aan­bouw genomineerd voor sloop beter behouden kon blijven; met beperkte interventies bleek dit goed binnen de esthetiek, functionaliteit en beleving van het vernieuwde ondernemings­huis te passen, zodat sloop onnodige kapitaalvernietiging zou zijn. In de vernieuwde situatie behuist het ondersteunende functies zoals de keuken, opslag, postkamer en het archief. Deze leggen zo geen beslag op kostbare meters in het oor­spronkelijke Van den Broek en Bakema-deel.

Gevelbeeld

Het vernieuwde gevelbeeld is geheel gebaseerd op de hori­zontale, zeer karakteristieke bestaande gevelritmiek met bandramen, bovenlichten en Muschelkalk borstweringen. De nieuwe façade heeft eenzelfde open-gesloten-verhouding als de oude, maar heeft met een aluminium buitenafwerking en een minimalistische detaillering een opvallend moderne uitstraling. Waar in de bestaande situatie een diepteverschil bestond tussen de gesloten gevelbanden en het glas daarbo­ven, liggen deze in de nieuwe situatie in hetzelfde verticale vlak, wat bijdraagt aan een strak aanzicht. Waar de glasdelen van de ramen en bovenlichten in de oorspronkelijke gevel in hetzelfde vlak lagen, ligt het bovenlicht nu juist verder terug, wat bijdraagt aan een zowel spannende als verzachtende dieptewerking. De nieuwe huid heeft hoog­waardige bouwfysische eigenschappen, terwijl de bestaande volledig ongeïsoleerd was.

Transparantie

De oorspronke­lijke opzet kende al sterke ruimtelijke elementen als atria en vides, maar de werkplekken daaromheen waren daarvan mid­dels ingebouwde kastenwanden strikt gescheiden. cepezed heeft de bestaande, gesloten structuur opengebro­ken. De kasten die voorheen een barrière vormden, zijn ver­wijderd en scheidingen zijn voor een belangrijk deel transpa­rant gemaakt. De kantoorverdiepingen zijn opnieuw ingedeeld met een grote variëteit aan typen werkplekken, van open en activiteitsgericht tot cellenkantoren en concentratieruimten; dit steeds afgestemd in nauwe samenspraak met en aansluitend op de wensen en behoeften van de verschillende huurders. Voor de nieuwe opzet is optimaal gebruik gemaakt van de bestaande, heldere en logische hoofdstructuur.

Kleur en materiaalaccenten

De nieuwe, lichte atmosfeer kent lange zichtlijnen, stimuleert de visuele en gebruiksinteractie tussen de verschillende bewoners en draagt bij aan goede oriëntatiemogelijkheden.Bij de herindeling is veel aandacht besteed aan de func­tionaliteit en verblijfskwaliteit van de gedeelde voorzieningen als de ontspanningszones en de verschillende grootten en typen vergaderruimten, die steeds goed aansluiten bij de identiteit van de omliggende gebruikers. Waar de werkruim­ten alle rustig, neutraal en ingetogen zijn, geven kleur- en materiaalaccenten extra sfeer aan deze grootschaliger gedeelde ruimten, waarvoor ook diverse custom meubels zijn ontworpen.

Atrium

In het atrium naast de hoofdentree is voor algemeen gebruik een werkcafé met 98 zitplaatsen gerealiseerd. Hier wordt ook de lunch gebruikt. Het meubilair is hier flexibel in verschil­lende opstellingen te configureren. Veel zorg is besteed aan een goede akoestiek.

BREEAM-Excellent

Het vernieuwde ondernemingshuis is BREEAM-Excellent gecertificeerd, waarbij voor de toetsing is uitgegaan van de normen voor nieuwbouw.
Van de oorspronkelijke bebouwing is veel behouden geble­ven. De volledige hoofdstructuur is hergebruikt en ook inte­rieurelementen als de oorspronkelijke trappenhuizen en de natuurstenen beplating van de gebouwkern maken promi­nent deel uit van het vernieuwde gebouw. Een deel van het bestaande meubilair is esthetisch opgewaardeerd en even­eens hergebruikt. Het materiaalgebruik is geminimaliseerd, hoogwaardig en afgestemd op de meest actuele duurzaamheidsnormen, waarbij veel materialen zijn toegepast in hun natuurlijke ver­schijningsvorm. De tapijttegels hebben luchtfilterende eigen­schappen. De vernieuwde schil is hoogisolerend en voorzien van HR++ beglazing. De detaillering is minimalistisch en onderhoudsvriendelijk.

PV-panelen op dak

De installaties zijn geminimali­seerd en gebaseerd op energiezuinige, moderne technieken. Zo wordt gekoeld en verwarmd met klimaatplafonds, is de temperatuur individueel regelbaar, vindt warmte- en kou­deopslag in de grond plaats en bevat het gebouw veel LED-verlichting. Ook zijn waterbesparende maatregelen toegepast, is op het dak 200 m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd en is voor elektrische auto’s bijvoorbeeld een oplaadpunt aanwe­zig.

Een belangrijk onderdeel van de functionele duurzaamheid is de hoge mate van flexibiliteit en indeelbaarheid van het vernieuwde pand.Groei of krimp van gebruikers zijn gemakkelijk op te vangen en de installaties zijn bijvoorbeeld zo ontworpen dat uiteenlopende werkplek­concepten zijn toe te passen. Rond het gebouw wordt naar ontwerp van bureau Green Curve nog een bloemrijke biodiversiteitstuin aangelegd.  Voor een nabijge­legen school fungeert de tuin als leerlocatie. Het tuinontwerp sluit aan op de split-level gebouwopzet, terwijl het pand rond­om niet minder dan 31 deuren naar buiten telt.

Projectgegevens

Naam project Van Spaendonck Ondernemingshuis  
Locatie Reitseplein 1, Tilburg
Architectenbureau architectenbureau cepezed, Delft (projectteam: Ronald Schleurholts, Paddy Sieuwerts, Jan Pesman, Albertien Kers, Paul Oehlers, Qian Ren, Frank Maas, Ruben Molendijk, Jaap Bosch)  
Projectteam Interieur: cepezedinterieur, Delft(projectteam: Det van Oers, Susan Vlemminx, Mark Bruin, Klaas Cammelbeeck, Daam van der Leij)  
Opdrachtgever(s) Van Spaendonck Groep, Tilburg  
Landschapsarchitect Green Curve, Oisterwijk
Adviseur constructie Hooijen Konstruktiebureau, Tilburg  
Adviseur installaties Nelissen Ingenieursbureau, Eindhoven  
Leverancier(s) Realisatie bouwkundig, (staal)constructie, gevels: Mertens Bouwbedrijf, Weert.Realisatie installaties e&w: Homij Technische Installaties, Eindhoven Binnenwanden: Qbic, Alphen aan den Rijn
Start bouw september 2014
Oplevering september 2017
Bruto vloeroppervlakte 7.385 m²
Beeld cepezed- Lucas van der Wee

Gerelateerd

Tags: , , ,
0 Reacties Schrijf een reactie

    Schrijf een reactie

    Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.